Ubezpieczenie w szkole

Słuchacze szkół publicznych wszystkich poziomów mają ubezpieczenia w PZU. Na sam początek każdego roku oświatowego dokonują jednej płatności na ubezpieczenia za pośrednictwem gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są kluczowe, bowiem na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie przebywa w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, poprzez wszystkie dni edukacyjne. Pracownicy szkoły mają z kolei ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w razie uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu albo śmierci z powodu wypadku. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu bądź jego rodzinie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wypłaca odpowiedniej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania przeważnie pokrywają straty doświadczone poprzez poszkodowanego, ale także korzyści, utracone w wyniku szkody. Nie może być takiej sytuacji, aby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych szkód. Odszkodowanie może się niestety zniżyć, jeżeli zostaną ziszczone warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu